Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thanh Trà Đạm Phạn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Yên Lộ Thương Mang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Trần Khổ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hằng Tâm Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành