Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Mộng Vô Ngân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tri Nhạc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nga My Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thánh Yêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Nam Hải Thập Tứ Lang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Quan Hi Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tiểu Long Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hắc Oa Sắc Hiệp Hoàn Thành