Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Hùng Miêu Bàn Đại Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Diện Hồng Nhĩ Xích Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Huyển Ảo Hoàn Thành
Tiểu Long Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Sắc Hiệp Hoàn Thành