Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Túy Tưởng Nhĩ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lưu Manh Điên Cuồng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tam Dương Trư Trư Sắc Hiệp Hoàn Thành
Nhất Khởi Thành Công Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
MP3 Sắc Hiệp Hoàn Thành