Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Trâu Vàng Thật Thà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cửu Tiêu Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thảo Môi Tương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cách Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lam Đậu Sinh Nam Quốc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành