Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vũ Thiếu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hắc Vũ Tán Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vũ Anh Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành