Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thái Nhất Sinh Thủy Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Chúc Long Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành