Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thái Nhất Sinh Thủy Huyển Ảo Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Lâu Đại Hạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hồng Mông Thụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
zhttty Huyển Ảo Hoàn Thành
Ô Sơn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành