Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Xích Huyết​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lê Thiên Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kiếm Du Thái Hư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tiêu Tiềm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Du Tạc Bao Tử Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Dạ Thủy Hàn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành