Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Độc Du Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Tiên Hiệp Hoàn Thành
8nan Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Bất Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mạt Lăng Biệt Tuyết Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Gà vàng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hoàng Phủ Kỳ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Kiếm Hiệp Hoàn Thành