Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phương Tưởng Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Khoái Xan Điếm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Thần Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tam Nguyệt Mộng Khê Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Huyển Ảo Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành