Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lão Đàn Toan Thái Huyển Ảo Hoàn Thành
Mộc Thang Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành