Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mộc Thang Huyển Ảo Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành