Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tàm Kiếm Lý Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mạc Mặc Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Chúc Long Ngữ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Minh Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành