Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tả Tự Bản Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiện Lương Mật Phong Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Miêu Nị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Lâu Đại Hạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thái Nhất Sinh Thủy Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Tam Tiên Hiệp Hoàn Thành
zhttty Huyển Ảo Hoàn Thành
Lương Trạm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mạc Mặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành