Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Khiêu Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Độc Cô Lãnh Giả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nguyễn Đức Lân Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thụy Thu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành