Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Không Thần Võng Du Hoàn Thành
zhttty Võng Du Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành
Thần Quan Lộ Tây Pháp Đô Thị Chưa Hoàn Thành