Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành
Khô Lâu Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Võng Du Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Lãnh Thạch Võng Du Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Đô Thị Hoàn Thành
Không Thần Tiên Hiệp Hoàn Thành
Miêu Nị Võng Du Hoàn Thành