Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Không Thần Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Đô Thị Hoàn Thành
Khô Lâu Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hà Tả Tiên Hiệp Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành