Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lãnh Thạch Võng Du Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Na Thì Yên Hoa Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Miêu Nị Võng Du Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành