Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Võng Du Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Võng Du Hoàn Thành
Lãnh Thạch Võng Du Hoàn Thành
Khô Lâu Tinh Linh Võng Du Hoàn Thành
zhttty Võng Du Hoàn Thành
Biên Thành Lãng Tử Võng Du Hoàn Thành
Không Thần Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Hoàn Thành