Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Loạn Thế Cuồng Đao Võng Du Chưa Hoàn Thành
Thần Quan Lộ Tây Pháp Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Oai Đảo Thần Võng Du Hoàn Thành
Hà Tả Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Đô Thị Hoàn Thành
Phương Tưởng Võng Du Hoàn Thành
Khiêu Vũ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Không Thần Tiên Hiệp Hoàn Thành