Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Xuân Huy Cẩm Y Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vũ Trụ Lãng Tử Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành