Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cách Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Trinh Thám Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộ Anh Lạc Xuyên Không Hoàn Thành
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Nguyệt Sinh Ngôn Tình Hoàn Thành
Đồng Hoa Xuyên Không Hoàn Thành