Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Giản Hồng Trang Xuyên Không Hoàn Thành
Chu Hiển Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộng Bình Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tây Lâu Tiểu Nam Xuyên Không Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Y Hữu Phong Xuyên Không Hoàn Thành
Chá Mễ Thố Ngôn Tình Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ninh Nhi Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành