Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đường Thất Công Tử Ngôn Tình Hoàn Thành
Quỳnh Dao Ngôn Tình Hoàn Thành
Hiểu Nguyệt Xuyên Không Hoàn Thành
Mãn Thụ Đào Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Xuân Huy Cẩm Y Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Phong Bàn Nhược Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Lăng Nhược Dạ Xuyên Không Hoàn Thành
Sở Thanh Xuyên Không Hoàn Thành
Ôn Thụy An Kiếm Hiệp Hoàn Thành