Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tiên Tử Nhiêu Mệnh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cô Độc Phiêu Lưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành