Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cửu Hanh​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Pha Tiên Hiệp Hoàn Thành
Chử Tửu Luận Già Phê Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Dị Giới Hoàn Thành
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Trư Hồng Huyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Deathstate Tiên Hiệp Hoàn Thành