Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Chử Tửu Luận Già Phê Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Pha Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Trư Hồng Huyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Dị Giới Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Deathstate Tiên Hiệp Hoàn Thành