Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Hanh​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Chử Tửu Luận Già Phê Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Deathstate Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành