Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Trư Hồng Huyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Dị Giới Hoàn Thành
Kiều Phong Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Cao Pha Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiêu Tiềm Võng Du Chưa Hoàn Thành
Mực thích lặn nước Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Giả Kim Dung Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Kiếm Hiệp Hoàn Thành