Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Quyền Tâm Quyền Ý Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cửu Đăng Hiền Lành Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Hà Mã Kiếm Hiệp Hoàn Thành