Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hồ Điệp Lam Võng Du Chưa Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Quyền Tâm Quyền Ý Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Đô Thị Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành