Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Cổ Đạo Kinh Hồng Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Đô Thị Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Hà Mã Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành