Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Võng Du Chưa Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Hà Mã Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cổ Đạo Kinh Hồng Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành