Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hà Mã Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hạ Ngôn Băng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Cổ Đạo Kinh Hồng Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành