Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lão Thiên Thúc Thúc Trinh Thám Hoàn Thành
Cổ Đạo Kinh Hồng Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành