Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Đăng Hiền Lành Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Ôn Thụy An Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Phái Tam Thúc Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Thiên Bất Hưu Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thần Quan Lộ Tây Pháp Võng Du Chưa Hoàn Thành
Khiêu Vũ Võng Du Chưa Hoàn Thành
Hạ Ngôn Băng Đô Thị Chưa Hoàn Thành