Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành
Thần Quan Lộ Tây Pháp Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Hắc Sắc Hỏa Chủng Viễn Tưởng Chưa Hoàn Thành
Cửu Đăng Hiền Lành Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Đô Thị Hoàn Thành
Ôn Thụy An Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khiêu Vũ Đô Thị Chưa Hoàn Thành