Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiếm Du Thái Hư Huyển Ảo Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Kiếm Hiệp Hoàn Thành