Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thái Nhất Sinh Thủy Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành