Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Lâu Đại Hạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Huyết Hồng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành