Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mạt Lăng Biệt Tuyết Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Fresh Quả Quả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Gà vàng Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hoàng Phủ Kỳ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mạo Tự Hữu Tài Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thuyết Mộng Thần Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khô Lâu Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành