Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Du Tạc Bao Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nga My Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
8nan Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Bất Cật Tây Hồng Thị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lãm Nguyệt Thu Phong Tiên Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Tiên Hiệp Hoàn Thành