Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Khoái Xan Điếm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Thần Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tam Nguyệt Mộng Khê Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Chúng Thần Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành