Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Yêu Dạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khát Trí Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiên Tử Nhiêu Mệnh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Trần Đức Tiến Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vụ Ngoại Giang Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thắng Kỷ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hỏa Thụ Kiếm Hiệp Hoàn Thành