Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Trư Hồng Huyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thụy Thu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
EK Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cổ Chân Nhân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khiêu Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phương Tưởng Tiên Hiệp Hoàn Thành