Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Hà Thường Tại Đô Thị Hoàn Thành
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành
Hãm Bính Đô Thị Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Trần Trọng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành