Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Hà Thường Tại Đô Thị Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Cách Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành
Cẩu Bào Tử Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành