Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Cách Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Qua Nhân Đô Thị Hoàn Thành
Biên Chức Thành Đích Mộng Đô Thị Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Hãm Bính Đô Thị Hoàn Thành
Nhất Tam Ngũ Thất Cửu Đô Thị Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành