Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hãm Bính Đô Thị Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Túy Tử Mộng Sinh Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Mộc Tử Tâm Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tiểu Thủ Chương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành