Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hồng Mông Thụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Mộc Tử Tâm Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hạ Ngôn Băng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cảnh Tục Đô Thị Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Hãm Bính Đô Thị Hoàn Thành