Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Qua Nhân Đô Thị Hoàn Thành
Biên Chức Thành Đích Mộng Đô Thị Hoàn Thành
Túy Tử Mộng Sinh Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tiểu Thủ Chương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành