Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cách Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Hạ Ngôn Băng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Mộc Tử Tâm Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hồng Mông Thụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thụy Căn Đô Thị Hoàn Thành
Nhất Tam Ngũ Thất Cửu Đô Thị Hoàn Thành
Đồ Cùng Đô Thị Hoàn Thành
Hãm Bính Đô Thị Hoàn Thành