Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Hàn Trinh Trinh Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hinh Như Chi Thuỷ Ngôn Tình Hoàn Thành
Chi Chan Ngôn Tình Hoàn Thành
Thiền Tâm Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành
Quỷ Miêu Tử Đô Thị Hoàn Thành
Xuân Huy Cẩm Y Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Máu Lạnh nhók Ngôn Tình Hoàn Thành
Thiên Cầm Ngôn Tình Hoàn Thành
Náo Náo Ngôn Tình Hoàn Thành