Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cổ Phán Quỳnh Y Đô Thị Hoàn Thành
Kun mít Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Cơ Thủy Linh Đô Thị Hoàn Thành
Mộc Yêu Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Chi Chan Ngôn Tình Hoàn Thành
Mèo Sâu Bự Xuyên Không Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Lưu Lãng Hồng Tường Vi Đô Thị Hoàn Thành