Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiền Tâm Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Xuân Huy Cẩm Y Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Yên Vũ Tiểu Ốc Đô Thị Hoàn Thành
Ái Tình Hoa Viên Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thiển Mạc Mặc Ngôn Tình Hoàn Thành
Chi Chan Ngôn Tình Hoàn Thành
Mèo Sâu Bự Xuyên Không Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành