Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Máu Lạnh nhók Ngôn Tình Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Mộc Yêu Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Thiền Tâm Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành
Ái Tình Hoa Viên Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành
Chi Chan Ngôn Tình Hoàn Thành
Lac Vi Nhi Đô Thị Hoàn Thành
Quân Tử Hữu Ước Đô Thị Hoàn Thành