Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mèo Sâu Bự Xuyên Không Hoàn Thành
Hinh Như Chi Thuỷ Ngôn Tình Hoàn Thành
An Nhiễm Nhiễm Đô Thị Hoàn Thành
Chi Chan Ngôn Tình Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Lưu Lãng Hồng Tường Vi Đô Thị Hoàn Thành
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Thiên Cầm Đô Thị Hoàn Thành