Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Chi Chan Ngôn Tình Hoàn Thành
getnhat_khongthatlong Ngôn Tình Hoàn Thành
Panda_ngok Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Tắc Kè Lang Thang Đô Thị Hoàn Thành
An Nhiễm Nhiễm Đô Thị Hoàn Thành
Yên Vũ Tiểu Ốc Đô Thị Hoàn Thành
Tiền Tiểu Bạch Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Yêu Yêu Đào Chi Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Ân Tầm Đô Thị Hoàn Thành
Ếch Socola Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành