Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Cầm Ngôn Tình Hoàn Thành
Minh Châu Hoàn Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Quân Tử Hữu Ước Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Ái Tình Hoa Viên Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tiểulyly Ngôn Tình Hoàn Thành
Bông Hồng Thuỷ Tinh Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Phỉ Ngã Tư Tồn Ngôn Tình Hoàn Thành
Nguyệt Xuất Vân Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cố Mạn Ngôn Tình Hoàn Thành
Nguyệt Sinh Ngôn Tình Hoàn Thành