Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngốc Kute Đô Thị Hoàn Thành
Peduyen1993 Ngôn Tình Hoàn Thành
Ái Ước Ngôn Tình Hoàn Thành
Thiên Cầm Đô Thị Hoàn Thành
Thanh Đình Đô Thị Hoàn Thành
Ức Tích Nhan Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hinh Như Chi Thuỷ Ngôn Tình Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Tam Chưởng Quầy Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tịch Mộng Ngôn Tình Hoàn Thành