Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Nhược Thiếu Xuyên Không Hoàn Thành
Quai Quai Băng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ninh Nhi Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Thiên Cầm Đô Thị Hoàn Thành
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành