Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Nha Tiểu Quyển Xuyên Không Hoàn Thành
Nguyệt Xuất Vân Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hoa Vô Tâm Xuyên Không Hoàn Thành
Fresh Quả Quả Kiếm Hiệp Hoàn Thành