Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Lăng Nhược Dạ Xuyên Không Hoàn Thành
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Nhược Thiếu Xuyên Không Hoàn Thành
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành