Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hiểu Nguyệt Xuyên Không Hoàn Thành
Huyết Đồ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thượng Quan Miễu Miễu Đô Thị Hoàn Thành
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành