Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thánh Yêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Trang Trang Ngôn Tình Hoàn Thành
Tịch Mộng Đô Thị Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành
Lại Sơ Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
linhlili thảo chip Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Mộc Tiểu Ô Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Sửu Tiểu Áp Ngôn Tình Hoàn Thành
Đinh Mặc Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Vụ Thỉ Dực Ngôn Tình Hoàn Thành