Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thập Tam Xuân Đô Thị Hoàn Thành
Phi Linh Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Hinh Như Chi Thuỷ Ngôn Tình Hoàn Thành
Mộng Yểm Ngôn Tình Hoàn Thành
Chiêu Hạ Ngôn Tình Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Tam Chưởng Quầy Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tịch Mộng Ngôn Tình Hoàn Thành
Ma Nữ Ân Ân Xuyên Không Hoàn Thành
Thiển Mạc Mặc Ngôn Tình Hoàn Thành