Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lac Vi Nhi Đô Thị Hoàn Thành
Thiền Tâm Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành
Ngốc Kute Đô Thị Hoàn Thành
Ngạn Thiến Xuyên Không Hoàn Thành
Peduyen1993 Ngôn Tình Hoàn Thành
Ái Ước Ngôn Tình Hoàn Thành
Thiên Cầm Đô Thị Hoàn Thành
Thanh Đình Đô Thị Hoàn Thành
Ức Tích Nhan Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Cổ Đạo Kinh Hồng Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành