Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Lưu Lãng Hồng Tường Vi Đô Thị Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Náo Náo Ngôn Tình Hoàn Thành
Vũ Anh Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Y Hinh Ngôn Tình Hoàn Thành
Thịnh Hạ Thái Vi Ngôn Tình Hoàn Thành
Mộc Yêu Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Thiến Hề Ngôn Tình Hoàn Thành
Túy Ca Tửu Ngôn Tình Hoàn Thành