Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Niếp Kiển Tù Đoàn Đô Thị Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Tử Thu Đô Thị Hoàn Thành
Jassica Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
xZenlyx Ngôn Tình Hoàn Thành
Ngô Tiếu Tiếu Ngôn Tình Hoàn Thành
Hồng Cửu Ngôn Tình Hoàn Thành