Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lãnh Lang Ngôn Tình Hoàn Thành
Thu Vũ Dạ Hàn Xuyên Không Hoàn Thành
Nhược Thiếu Xuyên Không Hoàn Thành
Hốt Nhiên chi Gian Đô Thị Hoàn Thành
Lạc Nhật Bầu Bạn Xuyên Không Hoàn Thành
Quỷ Quỷ Xuyên Không Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Thịnh Hạ Thái Vi Ngôn Tình Hoàn Thành
Thảo Môi Tương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hoa Vô Tâm Xuyên Không Hoàn Thành