Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phong Vân tiểu yêu Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Lâm Gia Thành Xuyên Không Hoàn Thành
Mẫu Đơn Tiên Tử Đô Thị Hoàn Thành
Thiển Khuynh Thành Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Hàn Trinh Trinh Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Quân Tử Hữu Ước Đô Thị Hoàn Thành
KellyKil Đô Thị Hoàn Thành
Loan Loan Xuyên Không Hoàn Thành
Nhất Thế Phong Lưu Xuyên Không Hoàn Thành
Nha Tiểu Quyển Xuyên Không Hoàn Thành